Sortering

De enkelte husstande, restauranter og fødevarevirksomheder kildesorterer affald.

Indsamling

Den organiske fraktion - madrester og emballerede fødevarer - indsamles særskilt og køres til et forbehandlingsanlæg.

Forbehandling

’Affaldet’ forbehandles, dels for at sikre et ensartet produkt, der nemt kan gå ind i et biogasanlæg, dels for at sikre kvaliteten. F.eks. skal poser og eventuelle fejlsorteringer sorteres fra.

Analyser

Inden den organiske fraktion ryger i biogasanlægget, foretages analyser for at sikre, at der ikke er uønskede forekomster af miljøfremmede stoffer, tungmetaller og øvrige urenheder.

Afgasning i biogasanlæg

’Affaldet’ afgasses sammen med husdyrgødning i biogasanlægget. At bringe det sammen i en samlet behandling giver synergieffekter. Det bidrager til at øge biogasproduktionen, og biogasanlæggene har logistikken til at føre næringsstofferne tilbage til jorden.

Næringsstofferne tilbage i jorden

Mellem landbruget og biogasanlægget er der i forvejen et kredsløb: Biogasanlægget får husdyrgødningen fra landbruget og leverer den afgassede biomasse tilbage som gødning. Ved at supplere med det organiske husholdningsaffald udnytter man, at man allerede har et system til at bringe det ud som gødning på markerne.

Kredsløb med 100 % udnyttelse

I et biogasanlæg kommer alle indgående næringsstoffer også ud igen, så samtlige næringsstoffer bliver recirkuleret. Der er ikke noget tab.

… og med ekstra sidegevinst for miljøet

Biogasanlæg omsætter kun cirka halvdelen af det kulstof, der er i den tilførte biomasse, til metan og CO2. Den anden halvdel bliver tilbage som langtidsholdbart kulstof, der bliver lagt ud i jorden og bidrager til jordens dyrkningsegnethed. Derved forhindres en stor mængde kulstof i at ende oppe i atmosfæren som CO2, så det fungerer også som et kulstoflager, der bidrager til at mindske risikoen for klimaforandringer.