Størstedelen af vores organiske affald ender på forbrændingen. Men det kan recirkuleres og genanvendes som ressource i biogasanlæg, hvis det bliver korrekt kildesorteret. ”Jo mere omhyggeligt vi sorterer i hjemmet, jo færre ting skal pilles fra efterfølgende, og jo mindre er risikoen for, at det ikke kan bruges. Så det er os selv som borgere, der har ansvaret for og indflydelse på, at vi får den nødvendige genanvendelse. Det, vi skal genanvende, er de næringsstoffer, der er i affaldet, bl.a. fosfor,” siger Bruno Sander Nielsen, sekretariatsleder i Foreningen Biogasbranchen.

Alle levende organismer indeholder nogle grundstoffer, og fosfor er et af dem, der er en knap ressource. Den seneste opgørelse viser, at man kan grave fosfor op fra miner rundt om i verden, der kun dækker 100-300 års anvendelse i fødevareproduktionen som gødning.

Alle led i kæden påvirker recirkulationen

”Vi har en lang kæde af aktører og processer, der alle bidrager til at sikre kvaliteten i genanvendelsesprocessen for kildesorteret organisk dagrenovation (KOD), og slutproduktet bliver alt andet lige bedre, når man fra første led i kæden sørger for at få sorteret rigtigt,” siger Bruno Sander Nielsen. Det er myndigheder og institutioner som EU, regeringen og kommunerne, der sætter retning på indsatserne. EU har nogle genanvendelsesmål, og herhjemme har vi en ressourcestrategi 2013, der siger, at kommunerne inden 2022 skal nå en genanvendelsesandel på 50 af husholdningsaffaldet.

”I kommunerne regner man på, hvordan man skal få det mål opfyldt. En vigtig brik i det regnestykke er, at den organiske fraktion skal udsorteres separat, så den kan blive genanvendt i biogasanlæg. Så kommunerne igangsætter ordninger, hvor borgerne kildesorterer det organiske affald, så det kan indgå i processen som ressource,” siger Bruno Sander Nielsen. P.t. er 28 af landets 98 kommuner i gang med at samle det organiske affald ind særskilt.

Biogas har flere anvendelsesmuligheder

Ud over recirkulationen af vigtige næringsstoffer, får man ved at putte det organiske affald ind i et biogasanlæg samtidig et energiudbytte, der er lige så højt, som hvis man brændte affaldet af. ”Man sætter ikke noget til på energiudbyttet, men oveni får vi genanvendt og recirkuleret næringsstofferne, og det er det vi skal tænke på hver dag, når vi sorterer. Så bidrager vi til, at kommende generationer også har en fødevareforsyning,” siger Bruno Sander Nielsen og tilføjer:

”I 2050 skal vi være fossilt uafhængige. Sol og vind kan levere el, men det er energikilder der fluktuerer, så vi har brug for noget mere stabilt at producere el af. Biogas lavet på KOD kan lagres nede i gasnettet og kan endvidere bruges til de services, hvor el ikke kan bruges, f.eks. i tung transport i lastbiler og tunge processer i industrien, hvor el ikke giver tilstrækkeligt høje temperaturer. Så biogas kan understøtte el-energisystemet og supplere de steder, hvor el ikke rækker og dermed stabilisere det fremtidige fossiluafhængige energisystem.”