Det er vigtigt at holde fokus på korrekt sortering af det farlige affald, så det ikke blandes sammen med det øvrige affald, så det ’forurenes’ og ikke kan genanvendes. Derfor det vigtigt at have styr på det farlige affald, og hvor det bliver af, når det bortskaffes.

”Vi vil gerne have rene strømme, når vi skal genanvende affald. Derfor er det vigtigt, at det farlige affald sorteres fra, men vi skal ikke genanvende for enhver pris. Man skal have styr på det problematiske affald,” forklarer Jette Bjerre Hansen, seniorkonsulent hos DAKOFA (Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer) og tilføjer, at hun har tillid til, at danske virksomheder gør deres bedste for at leve op til kravene i lovgivningen på dette område.

Registrering og sporbarhed er vigtig

Hos DAKOFA formidler de blandt andet noget af den viden, som skal danne grundlag for at fastslå hvornår affaldet er farligt, og hvordan det skal håndteres. Blandt andet er det, ifølge Jette Bjerre Hansen, vigtigt, at man holder fokus på registrering og sporbarhed – ikke bare første gang det afleveres til affaldsanlægget, men også videre i systemet, indtil det helt er destrueret, eller hvad der nu skal ske med det.

Vi vil gerne have rene strømme, når vi skal genanvende affald. Derfor er det vigtigt, at det farlige affald sorteres fra, men vi skal ikke genanvende for enhver pris.

”Kun ved at udsortere de farlige stoffer og materialer, kan vi sikre, at affaldet kan blive værdifulde råstoffer, som kan blive ved med at indgå i den cirkulære økonomi. Der er ikke kun tale om et ’loop’, men gentagne cirkler, hvor affaldet indgår. Derfor er det afgørende, at de nye produkter ikke er forurenet, så de ikke næste gang kan indgå i det lukkede kredsløb. Man må hele tiden tænke i flere ’loops’ og sørge for at sortere uønskede materialer fra. Der skal holdes øje med det farlige affald, og det skal klassificeres som sådan,” forklarer hun. Men det koster penge, og det skal vi være klar over, hvis vi vil satse på cirkulær økonomi,” siger Jette Bjerre Hansen og understreger, at hvis vi vil cirkulær økonomi, så skal vi betale for frasorteringen af det farlige affald, så det øvrige affald kan genanvendes.

Noget farligt affald kan genanvendes

En del af det farlige affald kan genanvendes, hvilket der også kan være god økonomi i. Det koster, ifølge Jette Bjerre Hansen, for eksempel 475 kr. at deponere et ton affald i afgifter alene, mens genanvendelsen er helt uden afgift.

”Blandt andet er spildolie et eksempel på farligt affald, som kan oparbejdes igen til råolie og blive til smøreolie. Det har autoværkstederne rundt omkring i Danmark gavn af. Her findes ordninger, således at spildolien samles ind og kan indgå i genanvendelsen,” fortæller hun og understreger, at man også i EU fokuserer på rapporteringen af affaldsstrømmene i medlemslandene, men der er forskellige måder at indrapportere på, så det kan være svært at sammenligne niveauet i hele EU.

Fakta:

Hvad er cirkulær økonomi?

Cirkulær økonomi er en måde både at sikre en bedre forvaltning af jordens ressourcer samtidig med, at virksomhederne får nye økonomiske muligheder blandt andet ved at udvikle nye forretningsmodeller.

Cirkulær økonomi handler simpelthen om at holde materialer og produkter i det økonomiske kredsløb med den højest mulige værdi længst muligt. Cirkulær økonomi bryder med idéen om en lineær værdikæde, som starter med udvinding af ressourcer og ender som affald.

Med cirkulær økonomi åbnes mulighed for, at de ressourcer, som ellers ville være endt som affald, kan gå et eller flere skridt tilbage i værdikæden og indgå i produktionen igen. Eller de kan indgå som input i et helt nyt kredsløb. Cirkulær økonomi er altså enten genanvendelse af materialer eller - endnu bedre - affaldsforebyggelse gennem produkter, der for eksempel kan repareres eller opgraderes. Det handler også om nytænkende forretningsmodeller, hvor forbrugeren kan returnere produktet til reparation eller opgradering.

Kilde: Miljøstyrelsen