Klimaforandringerne er en realitet og Danmark vil i de kommende år opleve flere skybrud og langvarige regnskyl, der presser kloaksystemet og kan give oversvømmelser og vandskader i byerne. ”Det har store omkostninger ikke at lave klimasikring. Skybruddet i København i 2011 kostede over seks milliarder kroner, og havde man lavet klimatilpasning for bare en mindre del af det beløb, havde man undgået en del skader. Vores tiltag skal reducere skadesomkostningerne mest muligt,” siger Ulrik Hindsberger, chef for Rørcentret i Energi og Klimadivisionen på Teknologisk Institut og Sekretariatsleder for innovationsnetværket Vand i Byer.

Mere vand skaber innovation

Vand i Byer arbejder med at gøre byerne mere klimarobuste og bæredygtige ved værdiskabende vandhåndtering. Vand i Byer består af både videninstitutioner, offentlige myndigheder, forsyningsselskaber og private virksomheder. Fokusområderne er både regnvand, havvand, grundvand og større vandløb som åer. ”Vi har lige nu mest fokus på regnvand, som der er mest samfundsøkonomi i at arbejde med. Men stormflod har der også været flere tilfælde af på det seneste, så havvand er absolut også væsentligt at se på, og der skal man begynde at planlægge nogle tiltag, nogle steder ret hurtigt,” siger Ulrik Hindsberger. Der skal forskellige løsninger til forskellige typer af vandproblemer, og Vand i Byer kan bidrage på alle områder.

Byrum med regn som ressource

De rette klimatilpasninger kan samtidig gøre byerne grønnere og skabe flere rekreative områder til borgerne uden at det behøver koste ekstra – så de øgede nedbørsmængder faktisk bliver værdiskabende. ”Når man alligevel skal lave så store investeringer, så er det ikke hensigtsmæssigt at lave det, så vi kun får glæde af det ved de trods alt forholdsvis få hændelser, der sker. I den forbindelse kan man lave områder med f.eks. vandlegepladser, løbebaner, skaterparker og aktivitetsområder til glæde for byens borgere og som tilmed også kan tiltrække turister,” siger Ulrik Hindsberger. Vandet får ekstra værdi ved ikke bare at blive lukket ned i et underjordisk bassin. Udspringet for den tankegang er LAR - Lokal Afledning af Regnvand – hvor regnvandet skal være en synlig ressource, hvor overfladevand ledes i åbne render. ”Før handlede LAR mest om at lade vandet lande på en græsplæne og lade det sive ned. Men nu har LAR også fået den betydning, at det er nemmere og billigere at håndtere vandet på overfladen. Så man tænker skybrudsveje ind, så vandet kan løbe på overflader, når der ikke er mere plads i kloakkerne, og så styrer man vandet hen til, hvor det gør mindst skade, til en park, en fodboldbane eller andet sted,” siger Ulrik Hindsberger.