”Kendskabsgraden til videncenteret er stigende, men der er stadig stort behov for centerets arbejde og målet er fortsat at få flere til at bruge det. De mange kompetente medarbejdere har en klar effekt på alt omkring cirkulær økonomi, bæredygtig genanvendelse og grøn håndtering af affald i byggebranchen,” siger Thomas Kingo, formand for Nedrivnings- og miljøsaneringssektionen ved Dansk Byggeri, om VHGB (Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald), der blev etableret i foråret 2016 af alle aktører i byggebranchen.

Miljøsanering til gavn for alle

VHGB samler og formidler viden om håndtering og genanvendelse af byggeaffald og skal være en central spiller, så lovgivningen bliver tolket ens, og så miljøfarlige stoffer ikke spreder sig i miljøet og i indeklimaet efter nedrivningsprocesser. ”Overbevisningen om at man skal og bør handle i overensstemmelse med bæredygtighed og cirkulær økonomi er på plads i byggebranchen, så centeret behøver ikke så meget påvirke i den retning. Målet er mere at sikre, at man forstår lovgivningen og at man får kendskab til, hvor farlige stoffer som PCB, bly og asbest ’gemmer sig’ i materialer i bygninger, og hvordan de skal håndteres. Både for miljøet, så det resterende affald kan genanvendes, så de kommende generationer ikke lider overlast, og for arbejdsmiljøet så nuværende bygningsarbejdere ikke bliver syge,” siger Thomas Kingo.