Biogassen kommer til at indgå endnu mere i vores el og varme, men især i gasledningerne efter opgradering - det vil sige, at CO2-indholdet er fjernet fra biogassen. En af de afgørende faktorer for succesen er, at borgerne i større omfang begynder at kildesortere husholdningsaffaldet, og den organiske del sorteres ud i en ren fraktion.

Biogas er godt for miljøet

I Danmark produceres det meste biogas ved, at gylle eller andet organisk affald pumpes ind i en iltfri reaktortank. Når bakterierne i tanken spiser det organiske materiale, så udskilles der gasarter, som kan ledes ud af reaktortanken og udnyttes som energikilde. Et biogasanlæg, som udvinder biogas fra gylle, kan omdanne metangas til CO2. Metangas har langt større drivhuseffekt end CO2, og uden et biogasanlæg, forsvinder metangassen op i atmosfæren, hvor den er med til at skabe drivhuseffekt. Et biogasanlæg anslås at kunne mindske drivhuseffekten på en måde, så det svarer til en besparelse på flere 1000 tons CO2. Samtidig har den afgassede gylle også en bedre gødningseffekt end rågylle.