• Jakob Clemen, Plastindustrien
  • Franz Cuculiza, AVL
  • Flemming Bonde, Poly Loop
Jakob Clemen, Plastindustrien

Jakob Clemen, Plastindustrien

Hvordan sikrer vi, at vores plastgenanvendelsesprocent stiger?

En af de væsentligste barrierer for at øge genanvendelse af plastaffald er den manglende adgang til det kommunalt indsamlede affald. Sammenlignet med de øvrige sektorer (industri, landbrug, byggeri mv.) er genanvendelsen fra husholdningerne meget lav, og dermed er potentialet for at øge genanvendelsen størst her. Hvis vi skal øge genanvendelsen skal behandling og oparbejdning af affaldet konkurrenceudsættes, så genanvendelsesvirksomhederne kan konkurrere om at få mest muligt ud af disse ressourcer. Flere virksomheder må i dag købe deres plastaffald i udlandet, fordi det ikke er tilgængeligt i Danmark.

Hvordan indtænker vi i højere grad, på en intelligent måde, plastgenanvendelse i renovationen?

Vi skal til at vænne os til at sortere vores affald frem for at smide det hele i samme spand. Det tager tid, og vi skal løbende blive bedre, men når vi kan sortere andet affald, kan vi også sortere plast. Det væsentligste er at fokusere på at opnå den bedst mulige kvalitet, i stedet for at samle så meget som muligt ind. Dernæst handler det om at fortælle borgerne, hvorfor det gør en forskel at genanvende plasten.

Kan vi lære af udlandet mht. plasthåndtering/genanvendelse? Hvis ja, hvad og hvordan?

Vores nabolandelande har sorteret plast i lang tid, og de har derfor indrettet deres affaldsindsamling efter, hvad de gerne vil udsortere. Erfaringer fra et forsøgsprojekt, vi har været involveret i, i Holbæk viser dog, at det muligt at udsortere væsentligt mere affald til genanvendelse, end de gør i landene omkring os, og at kvaliteten af de råvarer, der kan produceres af plastaffaldet, kan blive markant højere. Det er en vigtig pointe ifht. etablering af en cirkulær økonomi.

Franz Cuculiza, AVL

Franz Cuculiza, AVL

Hvordan sikrer vi at vores plast genanvendelsesprocent stiger?

Årligt afbrændes og eksporteres mere end 300.000 ton plast i Danmark. Vi skal blive bedre til at genanvende plasten ved at motivere alle til at betragte plast på linje med metal, glas og pap, der i dag helt naturligt betragtes som en værdifuld ressource og kildesorteres til genanvendelse.

Hvordan indtænker vi i højere grad, på en intelligent måde, plastgenanvendelse i renovationen?

Vi skal bruge de erfaringer, vi i Danmark har fået gennem de seneste par år fra projekter omkring genanvendelse af husstandssorteret plast. Projekter, der er udført med hele værdikæden som partnere, og hvorfra der er opsamlet værdifuld viden, som alle med interesse for plastgenanvendelse kan få indsigt i.

Kan vi lære af udlandet mht. plasthåndtering/genanvendelse? Hvis ja, hvad or hvordan?

Udlandet har stor erfaring med de plasttyper, som vi i Danmark står overfor at skulle sortere til genanvendelse. Vi skal benytte udlandets afprøvede teknologier, men samtidig kombinere dem med nye teknologier, som vi er førende i. For eksempel er det oplagt at benytte robotteknologi til sortering af plast

Flemming Bonde, Poly Loop

Flemming Bonde, Poly Loop

Hvordan sikrer vi, at vores plastgenanvendelsesprocent stiger?

Nogle ideer vil være at skabe muligheder for, at alle producenter af plastaffald (store som små) har mulighed for at få afsat deres materialer, så de ikke ender på forbrændingen. Modtagere af plastaffald skal blive bedre til at modtage og behandle blandede fraktioner, og vi skal etablere viden omkring recycling af laminerede materialer. Store mængder materialer bliver forbrændt selvom de sandsynligvis kunne genanvendes. Vi skal sørge for at de termoplastfraktioner, som i dag bliver deponeret, fremover bliver genanvendt, f.eks. blød PVC og PTFE. Myndighederne kunne overveje at støtte recycling af fraktioner, som kan recycles, men ikke bliver det, fordi omkostningerne er for voldsomme. Sortering af materialer er meget omkostningstungt i Danmark, og bliver derfor som oftest ikke gjort. Måske ville dette bedre kunne lade sig gøre i socialøkonomiske virksomheder!

Kan vi lære af udlandet mht. plasthåndtering/genanvendelse? Hvis ja, hvad og hvordan?

Der findes lande, f.eks. Norge, hvor man subsidierer recycling af plast. Det kan man se på deres genanvendelsesprocent. Asien og Sydamerika er bedre til upcycling, end vi er. Dette skyldes nok hovedsageligt niveauet for lønninger, men det er heller ikke uvæsentligt, at der er mennesker, som tænker i de baner. Jeg har i Asien et par steder set, hvordan man separerer WEEE-plast og shredder-plast fra biler og maskiner ved anvende af flyde-synkemetoder. De kan således separere materialer med vægtfylde som PE og PP til og med Polyamid (PA). Gammeldags - men virksom metode.