Biogassen kommer til at indgå endnu mere i vores el og varme, men især i gasledningerne efter opgradering - det vil sige, at CO2-indholdet er fjernet fra biogassen, fortæller Bruno Sander Nielsen, sekretariatsleder hos Brancheforeningen for Biogas.

”Det ser ret godt ud lige nu og de kommende år, hvor mange investorer medvirker til etableringen af biogasanlæg – både gårdanlæg og fællesanlæg,” fortæller han.

Gode takter fra Københavns Kommune

En af de afgørende faktorer for succesen er også, at borgerne i større omfang begynder at kildesortere husholdningsaffaldet, og den organiske del sorteres ud i en ren fraktion. I Ressourcestrategien er der lagt op til en større genanvendelse, og det skubber på udviklingen.

For nylig annoncerede Københavns Kommune, at kildesorteringen fremover skal gælde alle husstande i kommunen – også lejligheder.

”For nylig annoncerede Københavns Kommune, at kildesorteringen fremover skal gælde alle husstande i kommunen – også lejligheder. Det er glædeligt, men vi skal have etableret forbehandlingsanlæg og bygget flere biogasanlæg,” siger Bruno Sander Nielsen og tilføjer, at der heldigvis er mange investorer, som kan se potentialet i biogas som et led i den fremtidige omstilling til vedvarende energi.

Biogas hjælper til ved nye EU-krav

Et af de gode argumenter for biogassen er blandt andet, at den gødning, landmanden får tilbage, efter at have lånt husdyrsgødningen til biogasanlægget, er bedre.

”Det giver simpelthen et merudbytte og dermed bedre indtjening, og udvaskningen mindskes. Desuden er biogassen en oplagt måde at leve op til EUs krav om reducering af drivhusgasser i landbrugs-, husholdnings, og transportsektorerne, idet organisk husholdningsaffald kan udnyttes, udledningen af drivhusgasser fra landbruget reduceres og biogassen kan anvendes i bilerne,” forklarer Bruno Sander Nielsen og understreger, at det er meget væsentligt for udviklingen, at de langsigtede rammevilkår ligger fast, således at det er attraktivt at investere og innovere på området.

Fakta om Biogas

  • Biogas er en energirig gas bestående af en blanding af metan (CH4) og kuldioxid (CO2), der dannes, når organisk materiale fordøjes af naturligt forekommende tarmbakterier i lukkede, iltfrie tanke.
  • Biogassen kan anvendes til produktion af el og varme i kraftvarmeværker. Biogassen kan også anvendes som brændstof i biler eller distribueres via (natur)gasnettet, men det kræver, at biogassens CO2-indhold fjernes.
  • Energistyrelsen har opgjort, at det samlede potentiale for produktion af biogas fra husdyrgødning, affald og restprodukter fra fødevareindustrien, spildevandsslam kan ti-doble biogasproduktionen alene fra restbiomasse.
  • Biogas kan fremstilles på biogasfællesanlæg, som behandler husdyrgødning fra flere landbrug, eller gårdbiogasanlæg, som ligger på en enkelt landbrugsbedrift. Udover denne husdyrgødningsbaserede biogasproduktion sker der en produktion af biogas på rensningsanlæg, og der kan udvindes biogas fra gamle lossepladser. I fremtiden vil vi også se flere biogasanlæg på økologiske jordbrug, som omsætter kløvergræs til energi og gødning.

Kilde: Brancheforeningen for biogas