Af Ole Morten Petersen, direktør i Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer (DAKOFA)

EU opruster nu indsatsen for at fremme den cirkulære økonomi. Der er tale om en indsats, som skal gavne det europæiske erhvervslivs konkurrenceevne i en fremtid, hvor den globale befolkningstilvækst og det heraf følgende overtræk på naturens ressourcer bliver en trussel for basale elementer af det velfærdssamfund, vi tager for givet i dag. De økonomiske resultater skal opnås ved at øge cirkulariteten for de varer og materialer, vi omgiver os med i hverdagen. Allerhelst skal vi forebygge affaldsdannelsen ved direkte genbrug i såvel produktions- som forbrugsfasen, men da vi jo nok vil have affald i mange år fremover, skal der sættes ind overfor de affaldstyper, der ved genanvendelse kan give en positiv miljøeffekt og nye, sekundære råstoffer til produktionsvirksomhederne.

65% genanvendelsesgrad af husholdningsaffald

Genanvendelse er noget, vi har god tradition for i Danmark, men med de nye EU-regler skal vi op i gear for at følge med. Det er således målet i det kommende, reviderede affaldsdirektiv, at alle medlemsstater i 2035 skal genanvende mindst 65 procent af alt husholdnings- og husholdningslignende affald. Vi danskere vil blandt andet mærke det ved, at der vil blive stillet krav om, at vi skal udsortere madaffald til genanvendelse senest i 2023 og brugte tekstiler i 2025.

Ny lovgivning om organisk gødning og fosfor

Ved udgangen af 2017 var der indført kildesortering af madaffald fra husholdninger i 31 kommuner i Danmark – næsten alle med biogasproduktion som formål – mens det kun fandt sted i halvt så mange kommuner for et par år siden. Nogle hoteller og storkøkkener udsorterer madaffald - eller leaser specielle køkkenkværne – så affaldet kan bruges til biogas. I visse tilfælde har det givet besparelser i renovationsudgifterne for de miljøbevidste erhvervsdrivende. Når madaffaldet har været i biogasanlægget, kan det afgassede materiale udnyttes som gødning i landbruget, for madaffald indeholder fosfor, og klodens fosforressourcer er begrænsede og findes kun i ganske få lande. Uden fosfor ingen plantevækst, ingen dyr og dermed intet liv. Affaldsprodukterne i Danmark indeholder cirka samme mængde fosfor som Danmarks årlige forbrug af kunstgødning, men ikke alt fosfor i affaldsprodukterne bliver genanvendt. EU er heldigvis på vej med en ny lovgivning, som skal gøre det muligt at sælge organiske gødninger og fosfor udvundet af flere typer organisk affald på linje med kunstgødning.

Tekstilproduktion er et miljømæssigt problem

Når det drejer sig om tekstilerne, er de nordiske husstandes forbrug af tekstiler steget med 30 procent fra 2000 til 2015. En anden undersøgelse viser, at anvendelsen af de enkelte tekstildele er for kraftigt nedadgående, idet det gennemsnitlige antal gange et stykke tøj anvendes er reduceret med 36 procent. Øget produktion, salg og forbrug kan bl.a. medføre vækst og arbejdspladser, men tager man miljøbrillerne på, må man konstatere, at det stigende forbrug medfører nogle betydelige udfordringer. På europæisk niveau er tekstilsektoren den fjerde mest forurenende sektor i EU efter transport-, fødevare- og byggesektorerne. Hvis ikke denne tendens ændrer sig, vil det stigende forbrug af tekstiler betyde, at den globale modeindustri i 2050 vil stå for en fjerdedel af det samlede råderum for drivhusgasser, hvis vi skal nå 2-grads-målet. Vandmiljøet belastes også, idet tekstilproduktion allerede på nuværende tidspunkt står for 20 procent af den globale, industrielle vandforurening. For både produktions- og forbrugsleddet giver det derfor mere end god mening, at vi i den anden ende af værdikæden får indsamlet og genbrugt, hvad der genbruges kan, og når tekstilerne ikke længere er egnede til direkte genbrug, skal de genanvendes i ny produktion. Så uanset om det drejer sig om madaffald eller kasserede tekstiler, vil det give både økonomisk og miljømæssig gevinst, når EU meget snart vedtager de nye regler på affaldsområdet og de efterfølgende bliver implementeret i medlemsstaterne. I Danmark bør vi gøre en dyd ud af at gå foran - uanset om motivationen er af økonomisk eller miljømæssig karakter.