Ressource

Al madaffald kan genanvendes

Nogle ressourcer er begrænsede i denne verden. For fosfor og kalium er det virkelig alvor. Igennem mange år har det i Danmark været kutyme, at både husholdningsaffald samt anden affald er blevet brændt af i forbrændingsanlæg. Men på den måde er de to næringsstoffer gået tabt. For at få recirkuleret og genanvendt næringsstofferne kan det være en fordel at putte al madaffaldet over i et biogasanlæg. Herved vil de organiske affaldsressource blive genanvendt til energi og som gødning på markerne.

Den måde, det gøres på, er ved at vi borgere, restauranter og fødevarevirksomheder kildesorterer vores affald. Den organiske fraktion i form af madrester og emballerede fødevarer indsamles særskilt og køres til et forbehandlingsanlæg. Her bliver poser, emballager og andre uønskede dele sorteret fra. Det forbehandlede organiske affald kan derefter afgasses sammen med husdyrgødning i et biogasanlæg. Det bidrager til at øge biogasproduktionen og biogasanlæggene har logistikken til at føre næringsstofferne tilbage til jorden. Dermed lukkes kredsløbet.

Kilde: Foreningen Biogasbranchen

”Ved udvinding af biogas tager vi husdyrgødning og alle typer organisk materiale f.eks. madrester fra private husstande renset for glas og plastic samt affald fra fødevareindustrien og putter det ned i en stor lukket tank. Dernede lever en bakteriekultur, som fordøjer alt affaldet. Processen i et biogasanlæg kan sammenlignes med det, der sker i en komave,” siger sekretariatsleder Bruno Sander Nielsen, Foreningen Biogasbranchen.

Grønnere løsning

Den biogas, der bliver dannet, kan bruges til at erstatte olie og naturgas i biler, boliger eller i industrien og dermed undgår man det store udslip af drivhusgassen CO2. Samtidig bliver tabet af drivhusgasserne methan og lattergas fra opbevaring af husdyrgødning reduceret. ”Al det der kommer ind i biogasanlægget kommer ud som afgasset biomasse. Den kan landmanden bruge som gødning på markerne. Og det er langt bedre gødning end rå gylle og har en langt mindre påvirkning af vandmiljøet. Og så lugter det langt mindre. Biogas bidrager ligeledes til at reducere samfundets udslip af drivhusgasser både i energisektoren og i landbruget.” Da man for over 30 år siden startede med at udvinde biogas, var der væsentlige lugtgener. Det er der ikke mere. Alt bliver behandlet i lukkede systemer. ”Udsugningsluften bliver renset, så der ved normal drift ikke er luftgener i omgivelserne.”