Efter moden overvejelse blev det først på året bestemt, at branchen fremadrettet vil benytte ordet ”Biogødning”, når der omtales et behandlet, kontrolleret og renset restprodukt fra et rensningsanlæg. Med branchen menes der Brancheforeningen for genanvendelse af ressourcer til jordbrugsformål (BGORJ). BGORJ er en forening af 30 virksomheder, offentlige som private, som arbejder på et fagligt grundlag arbejder for at fremme genanvendelse af organiske restprodukter.

Affald som ressource

Dette signalerer, hvad ”Biogødning” i virkeligheden er: Næringsstofrig gødning af biologisk oprindelse, der overholder de skrappe danske grænseværdier i lovgivningen. Regeringens ressourcestrategi var startskuddet I oktober 2013 blev det officielt, at regeringen fremadrettet vil opfatte affald som en ressource. Det skete, da ”Regeringens Affaldsstrategi” blev omdøbt til ”Regeringens Ressourcestrategi”. I Ressourcestrategien fremgik det, at regeringens mål var, at 80 % af alt fosfor fra spildevandsslam skulle recirkuleres som gødning til markerne.

Positivt ord for spildevandsslam

Efterfølgende har forretningsområdechef Sune Aagot Sckerl fra HedeDanmark i sin egenskab af formand for BGORJ hele to gange været til møde med miljøministeren for at drøfte ressourcegenanvendelse. En af drøftelserne med miljøministeren har været, at man burde finde et mere positivt ladet ord for ”Spildevandsslam”. ”Slam” er efter manges opfattelse negativt ladet – og med god grund. ”Slam” dækker således over en lang række restfraktioner, som ikke er egnet til gødningsformål. Det giver således god mening at differentiere gødningsegnet ”slam” fra tungt forurenet slam som f.eks. ”Slam fra afsværtning” eller ”Surt akrylslam fra olieraffinering”.

Biogødning

Ordet ”Biogødning” er ikke tilfældigt valgt Der er flere gode grunde til, at valget er faldet på ”Biogødning”. For det første signalerer det, at det er biologisk gødning – altså noget naturligt. Dernæst har det også betydning, at man i de engelsksprogede lande i årevis har benyttet ordet ”Biosolid” som betegnelse. Herved sker der i det små en form for harmonisering af begreberne indenfor EU.

Få mere information

Miljøministeren har taget ordet ”Biogødning” til sig Nu starter arbejdet med at få indarbejdet ”Biogødning” i praksis. Erfaringen tilsiger, at det vil tage tid. Dermed en opfordring til alle om at bruge betegnelsen ”Biogødning”, så det på sigt bliver det foretrukne ord. Miljøminister Kirsten Brosbøl har allerede har taget ordet til sig. I et brev til BGORJ benytter hun ordet ”Biogødning”. Så må alle vi andre vel også kunne lære det! Pjece om ”Biogødning” udarbejdes BGORJ har netop udarbejdet en pjece, hvor det på en let og overskuelig måde er beskrevet, hvorledes ”Biogødning” bliver produceret, hvordan det anvendes og hvad det indeholder. Ønsker du derfor mere info så ret henvendelse til foreningen. Så derfor: Det er slut med ”Slam” på markerne – nu skal der gødes med ”Biogødning”